DUURZAAMHEIDSBELEID 

 

Zeno onderschrijft de 10 universele principes van het VN Global Compact en de 17 sustainable development goals van de VN. We zetten ons in voor voortdurende verbetering van al onze duurzaamheidsinspanningen door regelmatige evaluatie van onze prestaties, het stellen van doelen en het nemen van maatregelen om onze impact op het milieu en de samenleving te verminderen. We streven ernaar om samen te werken met lokale gemeenschappen, overheden en belanghebbenden om duurzame ontwikkeling te bevorderen en een positieve impact te hebben op het milieu, de samenleving en de bredere gemeenschap. In het kader van haar duurzaamheidsbeleid hecht Zeno in het bijzonder aandacht aan de volgende aspecten. 

Milieu en klimaat  

Zeno is een dienstverlener voor laadoplossingen van elektrische en hybride voertuigen. Onze ambitie met Zeno is om zo bij te dragen aan zero emissie maatschappij. Als tussenstap wensen wij bij te dragen aan een snelle vermindering van de CO2 uitstoot door de transportsector. Zeno zet eveneens in op innovatieve oplossingen om op groene energie op te laden en past daarbij technieken van slim laden toe.  We wensen daarbij uitdrukkelijk een voorloper te zijn om zo efficiënt mogelijk te laden.

We streven ernaar om energie-efficiënte oplossingen te gebruiken en investeren in groene energiebronnen om ons energieverbruik te verminderen.

We streven naar een optimaal gebruik van laadpunten en zullen dus steeds de mogelijkheid opperen om deelsystemen te organiseren of de laadpunten (semi-)publiek te zetten.

We geven de voorkeur aan het werken met leveranciers die zich eveneens inzetten voor duurzaamheid. Wij geloven in modulaire, robuuste producten die een lange levensduur hebben en gerecycleerd kunnen worden. We raden de klant steeds de best beschikbare technieken en meest milieuvriendelijke alternatieven aan en maken de klant alert indien deze verouderde technieken wenst te gebruiken. We vragen onze onderaannemers een afvalbeheerplan op te maken om afval bij plaatsing te verminderen en te recyclen waar mogelijk. We bekijken de mogelijkheid om kapotte of verouderde laadpalen terug te nemen. We kopen enkel volledig elektrische voertuigen We moedigen duurzame vormen van vervoer aan voor onze medewerkers, zoals fietsen, carpoolen en het gebruik van het openbaar vervoer. Ook ondersteunen we initiatieven die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. We streven ernaar om bewustzijn te creëren onder onze medewerkers, klanten en stakeholders over duurzaamheid en milieuvriendelijke praktijken door middel van trainingen, workshops en informatieve campagnes. We werken samen met sectorgenoten, academische instellingen, de overheid en klanten om de sector verder te ontwikkelen en innovatie mogelijk te maken. Wij schrijven ons uitdrukkelijk in, in het charter van EV Belgium. 

We geven voordeeltarieven aan coöperatieve vennootschappen en vzws die de duurzaamheidsgedachte uitdragen. We moedigen werknemers aan om actief te zijn in middenveldsorganisaties en cooperatieve vennootschappen die de duurzaamheidsgedachte uitdragen. 

Werknemersbeleid          

Werknemers zijn onze grootste asset. Wij wensen dan ook te zorgen voor een gezonde en leuke werkomgeving die alle nationale en internationale wetgeving en normen respecteert. We zetten in op levenslange training en het ontwikkelen van onze werknemers. We staan open voor stages om zo ons steentje bij te dragen aan de opleiding van leerlingen. We verwijzen naar ons arbeidsreglement voor verdere toelichting over het werknemers beleid en de procedures inzake klachten.   

Anti-corruptie en witwassen 

We handhaven een strikt beleid tegen alle vormen van corruptie, inclusief smeergeld, en zorgen voor transparantie en integriteit in al onze zakelijke transacties en activiteiten. We respecteren de fiscale wetgeving en zetten geen constructies op om belasting te ontduiken of geld wit te wassen. We aanvaarden in principe geen betalingen in cash geld en zullen zelf geen betalingen in cash geld uitvoeren. Elke medewerker die op de hoogte is van een poging tot omkoping of corruptie zal daar onmiddellijk de zaakvoerder schriftelijk van op de hoogte stellen die vervolgens melding zal maken bij de bevoegde autoriteiten. 

Mensenrechten

We verbinden ons ertoe de mensenrechten te respecteren en te bevorderen in al onze activiteiten en relaties. We weigeren producten of diensten af te nemen van bedrijven die de mensenrechten niet respecteren, dwangarbeid inzetten of kinderen tewerkstellen. Wanneer we vermoeden dat een leverancier de mensenrechten niet respecteert, zullen we een screening uitvoeren en zo nodig de samenwerking stopzetten. 

Duurzaamheid in de praktijk 

Zeno is CPO van de laadpunten van coöperatieve ECoOB waarbij we een gereduceerd tarief hanteren. Samen met sectorgenoten werkt Zeno mee aan een feasibility studie rond het gebruik van laadpunten om flexibiliteit te bieden aan de DSO Elia in het kader van het balanseren van het elektriciteitsnetwerk. De zaakvoerder van Zeno is bestuurder in verschillende vzws die zich met onderwijs bezighouden. We verbinden ons ertoe jaarlijks te rapporteren over duurzaamheid en mee te werken aan de duurzaamheidsrapportering van onze klanten en leveranciers.